Institut »Jožef Stefan« na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22), Pravilnika o izboru in (so)financiranju doktorandk in doktorandov iz programskega stebra stabilnega financiranja z dne 8. 6. 2022 in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

JAVNI RAZPIS

za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce 

pri izbranih mentoricah in mentorjih

v letu 2024

 

Ikona_DR

Naziv doktorica oz. doktor znanosti

Ikona_zaposlitev

Redna zaposlitev

Ikona_ideja

Delo v inovativnem okolju

Ikona_raziskovalci

Delo z vrhunskimi strokovnjaki

Ikona_mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Mentorji

Biokemija in molekularna biologija

Prof. dr. Dušan Turk

Osnovna vloga endosomalno/lizosomalnega sistema je razgradnja beljakovin (Turk in sod., 2012). Poleg nespecifične proteolize v kislem okolju endosomov/lizosomov imajo proteolitični encimi cisteinski katepsini tudi specifične vloge, kot je cepitev kolagena s katepsinom...

Doc. dr. Livija Tušar

V okviru nedavno objavljene statistične analize približno 30.000 substratov katepsinov K, V, B, L, S in F smo vzpostavili programsko platformo SAPS-ESI ("Statistični pristop k specifični interakciji peptidni substrat – encim"), ki vsebuje nove pristope in algoritme za...

Biologija

Dr. Tilen Koklič

Napovedovanje bolezni, povezanih s kroničnimi vnetji, trenutno ovira pomanjkanje mehanističnega razumevanja in trenutno omejen doseg toksikoloških preiskav. Za odkritje mehanizma odgovornega za sprožanje kroničnega vnetja v pljučih po inhalaciji nanodelcev smo...

Doc. dr. Iztok Urbančič

O našem delu Znano je, da življenje v onesnaženem okolju predstavlja veliko tveganje za naše zdravje – povečuje verjetnost za razvoj raka, pljučnih, srčno-žilnih ter nevrodegenerativnih obolenj – vendar so posamezni koraki razvoja bolezni povečini še neznani. V...

Biotehnologija

Prof. dr. Aleš Lapanje

Čeprav je danes veliko znanega o sestavi in delovanju mikrobnih združb, pa je trenutno zelo malo znano o tem kako prostorsko razporejanje mikrobnih celic vpliva na metabolne procese, sestavo združbe, medvrstne interakcije ipd. To je predvsem posledica tega, ker...

Doc. dr. Ana Mitrović

Mladi raziskovalec/raziskovalka bo delovala na Odseku za biotehnologijo B3 na Inštitutu »Jožef Stefan« znotraj skupine, ki se ukvarja s proteolitičnim sistemom in rakom. Osrednja tematika raziskovalnega dela bodo cisteinske peptidaze, njihova vloga pri raku in...

Izr. prof. dr. Aleš Berlec

V zadnjih letih se zavedanje o pomenu človeške mikrobiote (nabora vseh mikroorganizmov, ki živijo na našem telesu) pri številnih boleznih povečuje. Raziskave mikrobiote se dopolnjujejo z raziskavami probiotikov in uporabe bakterij pri zdravljenju (bakterioterapija). V...

Elektronske komponente in tehnologije

Doc. dr. Aleksander Matavž

Zaradi omrežja por na molekularni skali so nanoporozni materiali spužve za pline. Njihove specifične adsorpcijske lastnosti omogočajo, da jih uporabimo v senzorjih hlapnih organskih molekul (VOCs). Zaznavanje le teh je bistvenega pomena pri spremljanju onesnaženosti...

Prof. dr. Alenka Vesel

Delo mlade raziskovalke oziroma raziskovalca bo potekalo v interdisciplinarni skupini, ki se ukvarja z razvojem novih plazemskih tehnologij in preiskavami površin materialov. Kandidatka oz. kandidat bo pri svojem delu uporabljal najsodobnejšo opremo in sodobne...

Prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Iščemo kandidatko ali kandidata za doktorski študij ter zaposlitev na Inštitutu Jožef Stefan na področju raziskav materialov z zanimivimi električnimi in magnetnimi lastnostmi. Delo bo zajemalo raziskave z mikroskopom na atomsko silo (ang. atomic force microscopy,...

Energetika

Doc. dr. Marko Štrok

Za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov je ključna njihova karakterizacija saj je pred odlaganjem pomembno natančno poznati inventar radionuklidov v odpadkih. Večino radionuklidov v odpadkih, ki so sevalci gama se da karakterizirati z nedestruktivnimi metodami, kot...

Doc. dr. Sabina Markelj

Delo bo potekalo na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) na edinem slovenskem 2 MV pospeševalniku https://f2.ijs.si/sl/infrastruktura/2020071509342251/mic--mikroanalitski-center , v dinamičnem in sproščenem okolju. Zajemalo bi predvsem eksperimentalno delo...

Fizika

Prof. dr. Boris Majaron

Zadnje objave naše skupine najdete na:  https://www.researchgate.net/profile/Boris-Majaron

Dr. Tilen Koklič

Napovedovanje bolezni, povezanih s kroničnimi vnetji, trenutno ovira pomanjkanje mehanističnega razumevanja in trenutno omejen doseg toksikoloških preiskav. Za odkritje mehanizma odgovornega za sprožanje kroničnega vnetja v pljučih po inhalaciji nanodelcev smo...

Doc. dr. Aleksander Matavž

Zaradi omrežja por na molekularni skali so nanoporozni materiali spužve za pline. Njihove specifične adsorpcijske lastnosti omogočajo, da jih uporabimo v senzorjih hlapnih organskih molekul (VOCs). Zaznavanje le teh je bistvenega pomena pri spremljanju onesnaženosti...

Dr. Venkata Subba Rao Jampani

Tekoči kristali (TK) so pogosti v vsakem gospodinjstvu kot prikazovalne naprave in so prav tako široko uporabljeni v znanstvenih raziskavah kot različne optične komponente, kot so prostorski svetlobni modulatorji, optične leče in senzorji. Ključna značilnost visoke...

Prof. dr. Alenka Vesel

Delo mlade raziskovalke oziroma raziskovalca bo potekalo v interdisciplinarni skupini, ki se ukvarja z razvojem novih plazemskih tehnologij in preiskavami površin materialov. Kandidatka oz. kandidat bo pri svojem delu uporabljal najsodobnejšo opremo in sodobne...

Prof. dr. Jernej Fesel Kamenik

Redki semileptonski procesi, to so procesi, v katerih sodelujejo tako kvarki kot leptoni in so zastrti zaradi strukture kvarkovskih ali leptonskih okusov, igrajo ključno vlogo tako pri razumevanju in preverjanju napovedi standardne teorije osnovnih delcev, kot pri...

Dr. Nerea Sebastian Ugarteche

Nematski tekoči kristali (NLC) so znani že več let in se na široko izkoriščajo v sodobnih tehnologijah zaslonov, ki so večmilijonski posel. Ključni vidik njihove uporabnosti je edinstvena kombinacija fluidnosti, anizotropnih fizikalnih lastnosti in možnosti za...

Dr. Gašper Kokot

Koloidna aktivna snov je sistem več sto mikroskopskih delcev, ki jih zunanja polja poženejo iz ravnovesja. Spontano se kolektivno organizirajo v netrivialne statične in dinamične vzorce, ki jih lahko nadzorujemo z zunanjim poljem. Ti vzorci so za velikostne rede večji...

Doc. dr. Alenka Mertelj

Nedavno odkriti feroelektrični nematski tekoči kristali (FNLC) so edinstveni primeri tekočih materialov. Imajo tako lastnosti feroelektričnih trdnih materialov, ki imajo zelo pomembno vlogo v številnih vsakodnevnih napravah in tudi v visokotehnoloških aplikacijah, od...

Dr. Igor Vaskivskyi

Močno korelirani materiali oziroma materiali, pri katerih ne smemo zanemariti Coulombove interakcije med elektroni, so postali zelo pomembni za tehnologijo in znanost. Izkazujejo bogato paleto vznemirljivih lastnosti, kot so prehodi kovina-izolator, nekonvencionalna...

Prof. dr. Dragan D. Mihailović

Neravnovesna stanja snovi so v zadnjih letih postala zelo zanimiva zaradi njihove velike pomembnosti na različnih področjih fizike. S hitrim razvojem novih časovno ločenih tehnik je bila nedavno razjasnjena časovna dinamika konkurenčnih procesov in interakcij v...

Prof. dr. Andrej Zorko

Mladi raziskovalec oz. raziskovalka bo raziskoval/a področje kvantnih materialov, točneje geometrijsko frustrirane magnetne sisteme. Dandanes je to eno najbolj aktivnih področij fizike trdne snovi, z mnogimi odprtimi vprašanji in velikim potencialom v sodobnih...

Doc. dr. Iztok Urbančič

O našem delu Znano je, da življenje v onesnaženem okolju predstavlja veliko tveganje za naše zdravje – povečuje verjetnost za razvoj raka, pljučnih, srčno-žilnih ter nevrodegenerativnih obolenj – vendar so posamezni koraki razvoja bolezni povečini še neznani. V...

Doc. dr. Klemen Bučar

Na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) izvajamo osnovne raziskave na področju jedrske in atomske fizike, poleg tega pa pridobljeno znanje uporabljamo pri reševanju interdisciplinarnih raziskovalnih problemov, kot so radiološki nadzor okolja, raziskave...

Doc. dr. Matej Kanduč

Doktorski kandidat bo delal v skupini za biofiziko Odseka za teoretično fiziko (F-1). Pridružil se bo vzpostavljeni raziskovalni mreži dr. Kanduča, sestavljenemi iz več članov skupine ter raziskovalcev iz tujih institucij, predvsem iz Nemčije. Raziskave bodo...

Dr. Zala Lenarčič

Vzbujenje kvantne materije izven ravnovesja izziva naše razumevanje in intuicijo, buri našo domišljijo, da presežemo omejitve, ki jih daje ravnovesje. V našem razumevanju ekvilibracije vzbujenih kvantnih sistemov igrajo simetrije ključno vlogo, saj lahko posredujejo...

Kemija

Dr. Igor Živković

Splošni cilj programa je obravnavati temeljna znanstvena vprašanja o naravnih okoljskih sistemih in procesih na različnih ravneh, njihove interakcije in odzive na človekove dejavnosti ter zagotoviti znanstvene dokaze za razvoj tehničnih rešitev in upravljanja,...

Dr. Matic Poberžnik

V okviru usposabljanja se bo mladi(a) raziskovalec(ka) osredotočal(a) na razvoj splošnega in fleksibilnega računalniškega ogrodja za izvajanje sprotnih kinetičnih Monte Carlo (kMC) simulacij. Kinetični Monte Carlo je metoda, pri kateri simuliramo časovno evolucijo...

Prof. dr. Alenka Vesel

Delo mlade raziskovalke oziroma raziskovalca bo potekalo v interdisciplinarni skupini, ki se ukvarja z razvojem novih plazemskih tehnologij in preiskavami površin materialov. Kandidatka oz. kandidat bo pri svojem delu uporabljal najsodobnejšo opremo in sodobne...

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

Doc. dr. Evgeny Goreshnik

Cilj tega projekta je razviti bakrove(I)-halidne mreže. Ta vrsta MOFov bi lahko imela zelo izjemne fizikalne lastnosti in možnosti uporabe. Kovinsko-organska ogrodja (MOF) so poseben razred materialov, ki ponujajo visoko stopnjo strukturne in funkcionalne...

Matematika

Dr. Gregor Kosec

Numerično modeliranje vse bolj zapletenih fizikalnih sistemov nam omogoča vpogled v vrsto pomembnih vprašanj, kot so okoljski problemi, izboljšave tehnoloških procesov, razvoj biomedicinskih aplikacij itd. Matematični modeli pogosto vsebujejo sisteme sklopljenih...

Materiali

Dr. Marjeta Maček Kržmanc

Oblika, vrsta izpostavljenih ploskev in defekti lahko močno vplivajo na katalitske in fotokatalitske lastnosti nanostrukturiranih delcev. Eden izmed načinov za načrtovanje nanodelcev z obliko, drugačno od termodinamske, so topokemijske pretvorbe. Snovanje takšnih ...

Doc. dr. Sašo Gyergyek

Katalizatorji sodelujejo pri približno 80 % vseh kemijskih pretvorb, od katerih smo kot družba odvisni. Učinkovit in stabilen katalizator je zato ključnega pomena za pridobivanje potrebnih spojin. Med drugimi ukrepi je za doseganje ciljev zelenega prehoda pomembna...

Prof. dr. Andreja Benčan Golob

Za uspešno uporabo materialov v elektroniki je ključno temeljito razumevanje njihovih strukturnih lastnosti do atomske ravni. Mladi raziskovalec se bo specializiral za delo na presevnem elektronskem mikroskopu z atomsko ločljivostjo. Raziskave bodo vključevale...

Dr. Matic Poberžnik

V okviru usposabljanja se bo mladi(a) raziskovalec(ka) osredotočal(a) na razvoj splošnega in fleksibilnega računalniškega ogrodja za izvajanje sprotnih kinetičnih Monte Carlo (kMC) simulacij. Kinetični Monte Carlo je metoda, pri kateri simuliramo časovno evolucijo...

Doc. dr. Aleksander Matavž

Zaradi omrežja por na molekularni skali so nanoporozni materiali spužve za pline. Njihove specifične adsorpcijske lastnosti omogočajo, da jih uporabimo v senzorjih hlapnih organskih molekul (VOCs). Zaznavanje le teh je bistvenega pomena pri spremljanju onesnaženosti...

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

Procesno strojništvo

Dr. Matej Tekavčič

Večfazne tokove plina in kapljevine lahko najdemo v različnih industrijskih sistemih v procesni tehniki, kemijskem inženirstvu, farmaciji, pridobivanju naravnih virov, in proizvodnji energije, vključno z jedrskimi reaktorji. Pomembne lastnosti, kot sta tlačni padec in...

Proizvodne tehnologije in sistemi
Računalništvo in informatika

Dr. Mitja Luštrek

Staranje prebivalstva prinaša vedno večjo obremenitev zdravstvenega sistema, pri čemer umetna inteligenca lahko pomembno pomaga: bolnikom lahko nudi zdravstvene nasvete, prilagojene njihovim osebnim potrebam in trenutnim okoliščinam, zdravnikom pa podporo pri...

Doc. dr. Tea Tušar

Reševanje praktičnih optimizacijskih problemov je lahko zelo zahtevno. Številni namreč vsebujejo več nasprotujočih si kriterijev, ki jih želimo optimirati, in znatne omejitve. Poleg tega vrednotenje rešitev pogosto poteka s pomočjo simulacije, kar pomeni, da je...

Sistemi in kibernetika

Doc. dr. Matija Perne

Matematični model je skupek matematičnih formul, ki posnema obnašanje preučevanega sistema. Z njim se lahko o sistemu naučimo, česar se neposredno z meritvami ne moremo. Lahko na primer simuliramo, kako bi se obnašal pri drugačnih robnih pogojih, ali pa kakšno bo...

Prof. dr. Juš Kocijan

V raziskovalni skupini iščemo usposobljene in nadarjene entuziastične doktorske študente, ki želijo raziskati problem modeliranja ali načrtovanja vodenja dinamičnih sistemov z uporabo metod umetne inteligence/strojnega učenja, s poudarkom na velikih količinah...

Telekomunikacije

Izr. prof. dr. Andrej Hrovat

Za dosego povsod navzoče brezžične inteligence, ki uporabnikom prek brezžične povezave zagotavlja pametne storitve z zavedanjem konteksta kjer koli na svetu, so zaznavanje v realnem času in natančne informacije o lokaciji v kombinaciji z visoko zmogljivimi...

Dr. Carolina Fortuna

Predstavitveno učenje vključuje niz tehnik strojnega učenja (SU), ki se učijo predstaviti neobdelane podatke na najbolj preprost in intuitiven način. Ta predstavitev se nato uporabi za nadaljnje učenje modelov SU ter pomaga pri odločanju s pomočjo napovedovanja...

Prof. dr. Aleš Švigelj

Raziskovalni program v okvitu katerega bo potekalo raziskovanje se ukvarja s komunikacijskimi omrežji in storitvami, s poudarkom na brezžičnih komunikacijah, ki so v zadnjih dveh desetletjih prodrle v vsa področja življenja in družbe. Mobilna omrežja 5G/6G in internet...

Dr. Tanja Pavleska

Raziskovalni program "Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki" je namenjen mladim raziskovalcem, ki si želijo poglobiti svoje znanje o naprednih internetnih tehnologijah in razumeti njihov vpliv na sodobno...

Doc. dr. Tomaž Klobučar

Sodobni informacijski in komunikacijski sistemi in omrežja so vse bolj dinamični, porazdeljeni in kompleksni, zato potrebujejo proaktivno zaščito za preprečitev ali ublažitev posledic vse pogostejših in bolj prefinjenih kibernetskih napadov, kar še zlasti velja za...