Dr. Igor Živković

Raziskovalne teme vključujejo: biogeokemijo živega srebra v morskem okolju; razvoj metod za določanje metil živega srebra v morski vodi; sledljiv kalibracijski sistem za plinasto oksidirano živo srebro z uporabo netoplotne plazme; speciacija živega srebra v ozračju; razvoj materialov za sanacijo in predkoncentracijo živega srebra; medlaboratorijska primerjava živega srebra; merilna negotovost analiznih metod za določanje živega srebra; razvoj modela za raztopljeno živo srebro v plinastem stanju.

Raziskovalni program: Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja
Tema usposabljanja: Biogeokemija živega srebra v okolju

Splošni cilj programa je obravnavati temeljna znanstvena vprašanja o naravnih okoljskih sistemih in procesih na različnih ravneh, njihove interakcije in odzive na človekove dejavnosti ter zagotoviti znanstvene dokaze za razvoj tehničnih rešitev in upravljanja, povezanih z okoljskimi problemi. Program je treba obravnavati kot osrednji program, ki podpira trenutne projekte in pobude, ki so zelo pomembni. Glavne dejavnosti programa vključujejo tri glavne teme (P), horizontalno povezane s štirimi dejavnostmi (H). P1 – Kroženje snovi v več stresnih pogojih vključuje (i) študije globalnega ogljikovega cikla pod pogoji povečanega pCO2 in temperature; (ii) vplivi podnebnih sprememb na vodni krog; (iii) nacionalne in mednarodne opazovalne mreže ter razvoj baz podatkov; (iv) biološke in kompleksne okoljske sisteme za podnebne in okoljske spremembe; (v) izboljšano razumevanje onesnaževanja okolja s onesnaževali; (vi) in usodo neradioaktivnih in radioaktivnih nanodelcev. P2 – Okolje, zdravje in hrana teme vključujejo (i) študije o izpostavljenosti ljudi in učinkov; (ii) mikrobiom; (iii) učinke nanodelcev; (iv) bioimaging; (v) pristnost in sledljivost hrane; in (v) ocene tveganja za zdravje. P3 – Okoljske tehnologije vključujejo: (i) CEC v mestnih in odpadnih vodah; (ii) bioremediacija; (iii) sanacija onesnaženih tal in odpadnih voda; (iv) zmanjšanje emisij hlapnih in polhlapnih elementov.  H1 – Analizne metode se osredotočajo na (1) speciacijo elementov v sledovih; (ii) vizualizacijo kovin z LA-ICP-MS; (iii) analiza NP s sp-ICP-MS; (iv) stabilne izotope netradicionalnih elementov in (v) ciljna, presejalna in nenamenska analiza. Dejavnost H1 bo dodatno podprta z meroslovnimi koncepti (H2). H3 – na področju senzorskih tehnologij: vključujejo (i) nizkocenovne senzorje za kakovost zraka in vode; (ii) biosenzorji; (iii) pasivne dozimetre; (iv) senzorje za radon; in (v) senzorje za hrano. Glede na interdisciplinarnost in kompleksnost procesov in mehanizmov, proučevanih v okviru programa, podpora modeliranju zajema širok spekter aplikacij in orodij za modeliranje / pristopov, združenih v horizontalni dejavnosti H4, ki vključuje tudi dejavnosti, povezane z ustrezno infrastrukturo za upravljanje podatkov, ki trenutno ni na voljo. Te dejavnosti bodo vključene v aktivna nacionalna in mednarodna sodelovanja in povezane z ostalimi zainteresiranih partnerji iz različnih sektorjev ter razširjanjem, komunikacijo in dejavnostmi ozaveščanja, vključno s participativnimi znanstvenimi pristopi.