Prof. dr. Aleš Lapanje

Sem ustanovitelj raziskovalnega področja za koloidno biologijo in vodja laboratorija za koloidno biologijo ter inovacijskega središča SurfBio. Skupaj s kolegi v našem laboratoriju se ukvarjamo predvsem s prostorskim razporejanjem mikrobov in s tem povezanimi metabolnimi in drugimi večceličnimi in medvrstnimi interakcijami z namenom vzpodbujanja mikrobov pri različnih okoljsko biotehnoloških procesih med katerimi so predvsem različne bioremediacije.

Raziskovalni program: Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja
Tema usposabljanja: Vpliv prostorskega razporejanja mikrobnih celic na proces razgradnje policikličnih aromatskih ogljikovodikov

Čeprav je danes veliko znanega o sestavi in delovanju mikrobnih združb, pa je trenutno zelo malo znano o tem kako prostorsko razporejanje mikrobnih celic vpliva na metabolne procese, sestavo združbe, medvrstne interakcije ipd. To je predvsem posledica tega, ker trenutno ne obstaja ustreznih tehnik, da bi lahko sintetično sestavili mikrobno združbo tako, da pozicioniramo mikrobe znotraj multicelularnega konstrukta. V raziskavi se bomo predvsem osredotočili na delitev dela v prostoru med posameznimi deležniki v metabolni verigi razgradnje rekalcitrantnih policikličnih aromatskih ogljikovidkov kot sta to npr. piren in benzo(a)piren. Pri tem se bo uporabilo metode koloidne biologije, ki temeljijo na fizikalnem spreminjanju površine celic. S pomočjo fizikalnih interakcij med spremenjenimi celicami pa bomo naredili 3D strukture, ki jih bomo karakterizirali s pomočjo OMIC orodij ter s fizikalno-kemijskimi meritvami in situ kot tudi z analizo nastalih metabolitov. Rezultat dela bo tudi imel aplikativne učinke, saj bomo pripravili prostorski model razporejanja mikrobov v nosilcu z namenom uporabe v remediacijah PAH onesnaženih zemljin in voda.

 

Več informacij o naših pristopih in dosežkih najdete na spletni strani: https://biocolloid.ijs.si/

 

Minimalne zahteve za prijavo:

  • magisterij iz bioloških znanosti oz. znanosti o življenju
  • povprečje ocen na 8.
  • znanje angleščine