Doc. dr. Marko Štrok

Marko Štrok je vodja Laboratorija za radiokemijo na Odseku za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan in docent na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Ukvarja se z razvojem radiokemijskih metod za določanje in separacijo različnih radionuklidov ter uporabo le-teh za naslavljanje problemov povezanih z varnim odlaganjem radioaktivnih odpadkov, kroženjem radionuklidov v okolju, uporabo radionuklidov kot sledilcev biogeokemijskih procesov in proizvodnjo radionuklidov za medicinske namene.

Marko Štrok
Raziskovalni program: Modeliranje in ocene posegov v okolju in energetiki
Tema usposabljanja: Razvoj novih radiokemijskih metod za karakterizacijo radioaktivnih odpadkov

Za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov je ključna njihova karakterizacija saj je pred odlaganjem pomembno natančno poznati inventar radionuklidov v odpadkih. Večino radionuklidov v odpadkih, ki so sevalci gama se da karakterizirati z nedestruktivnimi metodami, kot na primer spektrometrija gama. Obstaja pa peščica tako imenovanih težko merljivih radionuklidov pri katerih to ni možno. V teh primerih je potrebno razviti ustrezne radiokemijske metode, ki bodo to omogočale. Po razkroju vzorca, je potrebno razviti separacijske metode za ločbo želenega radionuklida od interferenc, ustrezno pripraviti vir za meritve ter optimizirati sam postopek meritev. Takšni postopki so dragi in dolgotrajni kar otežuje njihovo implementacijo v praksi, ko je pri razgradnji jedrskih objektov potrebno karakterizirati veliko število vzorcev v razmeroma kratkem času. Zato je potrebno razviti alternativne metode, ki bodo to omogočale. Tako se bomo osredotočili predvsem na razvoj ustreznih metod za določanje radionuklidov kot so na primer Pd-107, Ni-63, Ni-59, Cs-135, Pu-241, Se-79, Mo-93 in Zr-93. Preizkusili bomo različne tehnike razkroja za različne vrste vzorcev, ki nastajajo tekom razgradnje jedrskih objektov. Zatem bo sledil razvoj hitrih separacijskih postopkov, ki bo vključeval uporabo ekstrakcijske in ionske kromatografije. Za meritve pa bomo uporabili kombinacijo radiometričnih in masno spektrometričnih metod, kot so spektrometrija alfa, tekočinsko scintilacijsko štetje, ICP-QQQ-MS in MC-ICP-MS.