Doc. dr. Evgeny Goreshnik

Doktoriral sem na Institutu za fizikalno kemijo ukrajinske akademije znanosti (Kijev, Ukrajina, 1994). Po doktoratu sem bil 5 let zaposlen na Narodni univerzi Ivana Franka (Lvov Ukrajina) kot asistent in znanstveni sodelavec. Moje naslednje zaposlitve so bile na Max-Planck-Institut für Polymerforschung (Mainz, Nemčija, 1999 – 2000), Leibniz-Institut für Polymerforschung (Dresden, Nemčija, 2000), Universite du Maine (Le Mans, Francija, 2000 – 2001), Georg-August-Universität (Goetingen, Nemčija, 2001 – 2004). Od leta 2005 naprej pa sem zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan, oddelek K1 – Anorganska kemija in Tehnologija. Leta 2010 sem pridobil naziv visokošolskega učitelja oziroma docenta na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Moja raziskovalna zanimanja so: kemijska kristalografija. Koordinacijska kemija prehodnih kovin (s posebnim zanimanjem za bakrove(I) spojine). Kemija fluora.

Glavni rezultati mojega dela so objavljeni v več kot 220 raziskovalnih člankih (h-index 20).

Raziskovalni program: Anorganska kemija in tehnologija
Tema usposabljanja: Sinteza in karakterizacija bakrovih(I) kompleksov kot gradnikov v 3D mrežah

Cilj tega projekta je razviti bakrove(I)-halidne mreže. Ta vrsta MOFov bi lahko imela zelo izjemne fizikalne lastnosti in možnosti uporabe.

Kovinsko-organska ogrodja (MOF) so poseben razred materialov, ki ponujajo visoko stopnjo strukturne in funkcionalne prilagodljivosti, ki ni na voljo pri drugih običajnih poroznih materialih (npr. zeoliti, aktivno oglje). Zaradi strukturne modularnosti (npr. uporaba različnih kovin, mrežaste kemije, naknadnih sintetičnih modifikacij itd. ) in izjemne nadzorovane poroznosti so MOF-i idealni kandidati za reševanje številnih trajnih družbenih izzivov na področju energije in okoljske trajnosti ter širše.

Raziskave bodo vključevale sistematične raziskave sistemov CuX – HX – izbrani ligandi. Vsak sistem bo raziskan z uporabo različnih topil in alternativnih tehnik sinteze (elektrokemična, solvotermalna, neposredna interakcija, raztapljanje elementarnega bakra v mešanicah CX4-DMSO in CX4-DMF). Ta del projekta bo zaključen z analizo pridobljenih produktov, optimizacijo pogojev sinteze, pripravo in ločevanjem čistih produktov ter preučevanjem njihovih lastnosti, zlasti katalitskih lastnosti.

Učinek rezultatov projekta ne bo omejen na razvoj neposrednega raziskovalnega področja in znanstvene discipline, temveč bo segal daleč prek njiju. Pričakujemo, da bodo rezultati projekta predstavljali pomemben korak k ustvarjanju koordinacijskih polimerov in kovinsko-organskih ogrodij z izboljšanimi uporabnimi lastnostmi. Naše načrtovano delo sledi novim trendom pri sintezi večfunkcijskih materialov MOF z združevanjem kovinskih centrov, ligandov in anionov z želenimi lastnostmi. Znana katalitična aktivnost derivatov bakrovih halogenidov v kombinaciji z arhitekturo ogrodja bo omogočila večjo katalitično aktivnost spojin, pridobljenih v tretjem delu projekta.